Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Oponus-Wrocław Sp. z o.o. działającego pod adresem https://oponus.sklep.pl/ Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OPONUS – WROCŁAW SP. Z O.O.

I. INFORMACJE OGÓLNE
Sklep internetowy obsługiwany jest przez firmę Oponus-Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą Spalice ul.Warszawska 10 56-400 Oleśnica tel: (071) 399 39 39 fax: (071) 399 41 41 NIP: 9120003112, REGON: 930058985, KRS 0000051592 wydany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy.

II. ZAMÓWIENIE
1. Do zakupów w sklepie internetowym Oponus-Wrocław Sp. z o.o. uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. W celu dokonania zakupu należy umieścić wybrany produkt w koszyku klikając na tekst „dodaj do koszyka”.
3. Zawartość koszyka można kontrolować na bieżąco poprzez wybór opcji „Koszyk”.
4. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia. Poprawnie wypełniony formularz powinien zawierać następujące informacje o Kupującym:
a. Imię i nazwisko
b. Nazwę firmy i NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych w celu wystawienia faktury VAT);
c. Dokładny adres dostawy;
d. Miejsce wysyłki dokumentów;
e. Adres poczty elektronicznej;
f. Numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy).
5. Każde prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest przez wiadomość e-mail. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia firma Oponus-Wrocław Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
6. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.
7. W razie jakichkolwiek niejasności wynikających z zamówienia Oponus-Wrocław Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem.
8. Oponus-Wrocław Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, co do rzetelności Kupującego jak również z powodu niedostępności towaru.
9. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.
10. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN) oraz netto (nie zawierają podatku VAT).
11. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
12. Sklep Oponus-Wrocław Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
13. Proponowana przez Sprzedawcę cena nie zawiera kosztów żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty będą doliczone do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.
14. Podane ceny towarów nie uwzględniają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
15. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
17. Wszelkie inne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla miasta Oleśnica.

III. WARUNKI DOSTAWY
18. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a. Firma kurierska – towar dostarczany jest do Klienta wg informacji zawartej przy produkcie lub informacji podanej przy kontakcie telefonicznym bądź mailowym. Koszt usługi wg obowiązującego w sklepie cennika – szczegóły na stronie Sklepu.
b. Przesyłki poza obszar Polski są wysyłane na koszt Kupującego po wcześniejszym ustaleniu formy wysyłki i jej kosztów.
c. Odbiór własny – w siedzibie firmy Oponus-Wrocław Sp. z o.o. w Spalicach ul. Warszawska 10 56-400 Oleśnica po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
19. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 399 PLN brutto sklep Oponus-Wrocław Sp. z o.o. zobowiązuje się pokryć całkowity koszt dostarczenia przesyłki firmą kurierską.
20. Nabywca przesyłki z towarem zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie jest oryginalnie zapakowane. Paczka musi być oklejona taśmami, które nie mogą nosić śladów uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub podejrzenia próby otwierania przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji). Po odbiorze należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towary nie noszą śladów uszkodzenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać protokół, na którym musi podpisać się kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.
21. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy, własnym transportem, przejmuje na siebie odpowiedzialność za towar w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy osobie prowadzącej środek transportu Kupującego.
22. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem – Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
23. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Klient ma wówczas prawo odstąpić od dalszej realizacji zamówienia.
24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.
25. W przypadku, gdy stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.
26. Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, jeśli zwłoka w dostawie lub odbiorze pociągnie za sobą poważną szkodę dla strony, która nie jest winna tej zwłoce, strona ta ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeśli opóźnienie dotyczy jedynie pojedynczego towaru w dostawie, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tego towaru.
27. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszego regulaminu, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.
28. Odszkodowanie z powodu zwłoki w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od umowy albo gdy zostało zawarte co do tego specjalne porozumienie na piśmie. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze powinny być przedstawione przez Kupującego na piśmie najpóźniej w jeden miesiąc od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe się ich zrzeczenie.
29. Za opóźnienia w dostawie towaru wynikające z winy firmy kurierskiej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

V. FORMA PŁATNOŚCI
30. Przedpłata na konto – faktura ProForma. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu na konto pełnej kwoty.
31. Faktura VAT. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury – zgodnie z ustaleniami stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń – w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wydania Kupującemu towaru. Ta forma płatności dostępna jest jedynie dla stałych Klientów, pod warunkiem:
a. Regulowania należności w obowiązującym terminie.
b. Przedłożenia aktualnych dokumentów rejestrowych firmy nie starszych niż 3 miesiące (odpis z KRS, potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON)
32. Przedpłata gotówką: płatność gotówką w siedzibie firmy Oponus-Wrocław Sp. z o.o. na podstawie otrzymanej faktury ProForma.
UWAGA! Płatność na konto następuje po ustaleniu z handlowcem terminu realizacji zlecenia oraz innych potrzebnych do zrealizowania zlecenia informacji.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI
33. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
34. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu trzech miesięcy od końca ustalonego terminu, Sprzedawca ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W przypadku takiego odstąpienia od umowy, Kupującego obciąża wobec Sprzedawcy kara umowna w wysokości obliczonej jako równowartość 50% (pięćdziesiąt procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.
35. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.
36. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
37. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać – przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej należności gotówką albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
38. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
39. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez firmę Oponus-Wrocław Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia.
40. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. – tekst jednolity) oraz w wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem upoważnionych do tego organów państwowych.

VIII. REKLAMACJE
41. Cały asortyment oferowany w sklepie internetowym Oponus-Wrocław Sp. z o.o. objęty jest gwarancją.
42. Warunki i okres gwarancji określone są przez producentów na kartach gwarancyjnych dostarczanych wraz z zakupionym towarem.
43. Prawa gwarancyjne przysługują na podstawie dokumentu sprzedaży i karty gwarancyjnej.
44. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne należy nas o tym niezwłocznie poinformować e-mailem oponus@oponus.pl, bądź telefonicznie – telefon: (071) 399 39 39
45. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Klienta. Towar należy odesłać z załączonym opisem wady i dokumentem sprzedaży.
46. Jeżeli serwis jest uzasadniony, koszt transportu do Klienta pokrywa Sprzedawca.
47. W przypadku bezpodstawnej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszystkie koszty transportu pokrywa Kupujący.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA
48. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt, oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
49. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, zakupiony towar należy odesłać na własny koszt na adres firmy Oponus-Wrocław Sp. z o.o . Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć wszelkie otrzymane z towarem dokumenty.